Sijoitustoiminta

Eläkesäätiön ja eläkekassan varat on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä maksuvalmiutta silmällä pitäen. Lisäksi eläkelaitoksen edellytetään huolehtivan sijoitustensa riittävästä monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

TyEL-eläketurvaa hoitavan eläkelaitoksen sijoituskohteet ryhmiteltiin vuoden 2016 loppuun asti riski/tuottomielessä viiteen pääryhmään ja sijoitusjakauman perusteella laskettiin vakavaraisuusvaatimukset. 

Vakavaraisuussäännöstö uudistui vuoden 2017 alusta

Vuoden 2017 alusta vakavaraisuussäännöstö uudistui. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työeläkelaitosten sijoitustoiminnan riskien arviointia siten, että vakavaraisuusvaatimukset kuvaavat aiempaa tarkemmin todellista sijoitusriskiä. Samalla uudistuvat sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset ja erillisistä eläkevastuun kattamista koskevista säännöksistä luovutaan.

Uusi vakavaraisuusrajan laskenta ottaa aiempaa tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutustoiminnan riskit .Pääperiaatteena on, että sijoituksiin liittyvät riskit tunnistetaan (sijoitukset läpivalaistaan). 

Riskit jaetaan 18 riskiluokkaan ja kunkin riskiluokan osalta lasketaan riskistä aiheutuva pääomavaade, jota kutsutaan riskiarvoksi. Riskiluokan riskiarvon laskemista varten kullekin riskiluokalle on määritelty tietty stressi eli tappio-olettama, joka kuvaa tappion suuruutta valitulla todennäköisyydellä. Lisäksi on määritelty odotettu tuotto, joka kuvaa sitä, kuinka paljon kyseiselle riskille altistuneet sijoitukset keskimäärin tuottavat.

Riskiluokkien väliset riippuvuudet otetaan huomioon korrelaatiokertoimien avulla, jolloin hajautushyödyt alentavat pääomavaadetta. Yhdistämällä riskit saadaan vakavaraisuuspääomavaade eli vakavaraisuusraja. Vakavaraisuusraja kuvaa vakavaraisuuspääoman määrää, joka eläkelaitoksella tulee olla vakuutus- ja sijoitusriskejä varten. Vakavaraisuusraja on sitä suurempi mitä riskillisempiä sijoituksia eläkelaitoksella on. 

Lisätiedot:

Lue myös:

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari