Uusi eläkesäätiö- ja eläkekassalaki on vahvistettu

Tasavallan presidentti vahvisti 19.11.2021 eläkesäätiö- ja eläkekassalain (HE 28/2021) sekä perhe-eläkemuutoksia koskevan lain (HE 66/2021). Lait tulevat voimaan 1.1.2022 alusta.

Nykyinen eläkesäätiölaki ja vakuutuskassalaki kumotaan, mutta tiettyjä laeissa olevia pykäliä tullaan edelleen soveltamaan siirtymäsäännösten vuoksi. Siirtymäsäännökset koskevat AB-eläkesäätiöitä ja eläkekassoja, toimintapiiriä sekä TyEL-eläkelaitoksen vähimmäiskokoa.

Jatkossa lakisääteistä TyEL- ja YEL-vakuutustoimintaa koskevien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toiminnasta säädetään eläkesäätiö- ja eläkekassalaissa. Lisäeläkkeitä harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toiminnasta säädetään lisäeläkesäätiö- ja lisäeläkekassalaissa ja muuta vakuutustoimintaa harjoittavien eläkekassojen toiminnasta säädetään vakuutuskassalaissa. Lakisääteistä eläketurvaa koskevassa laissa on myös yleisiä säännöksiä, joita sovelletaan myös lisäeläkkeitä hoitaviin eläkelaitoksiin sekä muuta vakuutuskassatoimintaa harjoittaviin laitoksiin.

Uusi laki edellyttää eläkesäätiöiden ja eläkekassojen tekevän muutokset sääntöihinsä viimeistään 31.12.2023 mennessä ja viimeistään kuitenkin silloin, kun eläkesäätiö tai eläkekassa jättää lain voimassa ollen jonkun muun sääntömuutoshakemuksen Finanssivalvonnalle. Uusi laki myös mahdollistaa sen, että eläkesäätiö ja eläkekassa voivat tehdä sääntömuutoksen ja noudattaa muutettuja sääntöjä, vaikka Finanssivalvonta ei olisikaan ehtinyt vahvistamaan sääntömuutoksia. Tarve kiireellisille sääntömuutoksille voi syntyä käytännössä tilanteessa, jossa eläkesäätiö tai eläkekassa haluaa vähentää hallituksen jäsenten määrää taikka varajäsenten määrää taikka säätää tarkemmin vakuutettujen edustajien valinnasta.

Eläkesäätiö- ja eläkekassalaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210946

Lisäeläkesäätiö- ja lisäeläkekassalaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210947

Eläkesäätiöyhdistys on useissa ajankohtais- ja koulutustilaisuuksista tarkemmin kertonut uusien lakien sisällöstä ja vaikutuksista eläkesäätiöiden sekä eläkekassojen toimintaan.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari