Eläkesäätiön ja -kassan hallituksella iso vastuu henkilöstön eläketurvasta

1 Hallituksen jäsenten koulutus 2022

Hallitusten jäsenten koulutus kokosi huhtikuussa Crowne Plazaan Helsinkiin lähes 40 osanottajaa.

Eläkesäätiöyhdistyksen huhtikuussa järjestämät hallitusten jäsenten koulutuspäivät osoittivat, että kasvokkain tapaamista on odotettu. Keskustelu lainehti luennoilla ja niiden välissä vilkkaana. Mukana oli paljon ensikertalaisia.

Kahden päivän koulutus sisälsi tälläkin kertaa kattavan paketin perustietoa, jota eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallitusten jäsenet ja varajäsenet tarvitsevat hoitaessaan vastuullista luottamustehtäväänsä. Osanottajista noin puolet oli toiminut hallituksen jäsenenä alle kaksi vuotta. Perustiedot työeläkejärjestelmästä ja eläkelaitoksen talouden ja sijoitusten hoidosta tulivat tarpeeseen.

Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja Timo Toropainen rohkaisi osanottajia muistuttamalla, että jokainen selviää hallituksen jäsenen tehtävästä, kunhan hankkii ensin perustiedot osallistumalla Eläkesäätiöyhdistyksen koulutuksiin ja on itse aktiivinen hallituksen kokouksissa.

Yhteinen etu

Yhteyspäällikkö Markku Aalto kertoi koulutuksen aluksi, millainen rooli eläkesäätiöillä ja -kassoilla on Suomen eläkejärjestelmässä.

”Eläkesäätiöt ja -kassat hoitavat yksityisen puolen lakisääteisistä työeläkevakuutuksista sijoitusvarallisuuden perusteella laskettuna neljää prosenttia. Kahdentoista pakollista työeläketurvaa hoitavan eläkekassan ja -säätiön lisäksi Suomessa on 35 lisäeläketurvaa hoitavaa eläkekassaa ja -säätiötä”, Aalto sanoo.

Hän korostaa, että työnantajan oma eläkekassa on hyvin hoidettuna edullinen tapa hoitaa työntekijöiden eläketurva. Hyvät sijoitustuotot mahdollistavat työnantajalle työeläkeyhtiöitä pienemmät vakuutusmaksut. Työnantajan ja työntekijöiden yhteinen etu on, että molemmat osapuolet voivat vaikuttaa siihen, kuinka työeläketurva yrityksessä hoidetaan. Lisäeläke-etuuksilla voi myös sitouttaa henkilöstöä yrityksen palvelukseen.

”Eläkesäätiöt ja -kassat ovat myös tärkeitä ja sopivan kokoisia toimijoita kotimaisilla rahoitusmarkkinoilla”, Aalto muistuttaa.

”Eläkesäätiöt ja -kassat hoitavat yksityisen puolen työeläkevakuutuksista neljää prosenttia.”

Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies Ismo Heinström kertoi, mitä osaamista uusi eläkesäätiö- ja eläkekassalaki edellyttää hallituksen jäseniltä.

”Jokaiselta hallituksen jäseneltä vaaditaan vakuutustoiminnan tuntemusta. Sitä saa muun muassa Eläkesäätiöyhdistyksen koulutusten sekä työ- tai hallituskokemuksen kautta. Vähintään kolmasosalla hallituksen jäsenistä pitää olla sijoitustoiminnan osaamista. Lisäksi hallituksen jäsenen tulee lain mukaan olla hyvämaineinen eikä hän saa olla liiketoimintakiellossa tai konkurssissa”, Heinström sanoo.

Jotta eläkelaitoksen sujuva toiminta ja päätöksenteko olisi varmistettu, Heinström esittää, että hallituksen varajäsentenkin olisi hyvä olla kuunteluoppilaina kaikissa hallituksen kokouksissa. Silloin kenenkään ei tarvitse hypätä mukaan päätöksentekoon kylmiltään.

Heinström nimeää tehokkaan hallitustyöskentelyn perustaksi selkeät työjärjestykset ja vuosisuunnitelmat, kokousmateriaalien toimittamisen ajoissa ja niihin perehtymisen sekä rakentavan ja kriittisen keskustelun kokouksissa.

Hallituksella on monia tärkeitä valvontatehtäviä, joista sijoitustoiminnan, vastuuvelan katesäännösten ja vakavaraisuussäännösten noudattamisen valvonta ovat tärkeimpiä. Hallitus vastaa myös sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Hallitus hyväksyy vuosittain sijoitussuunnitelman sekä riski- ja vakavaraisuusarvion (ORSA), jotka ovat keskeisiä, toimivaa johtoa ohjaavia suunnitelmia. Kaikkien suunnitelmien toteutumista on myös seurattava hallituksen kokouksissa.

2 Hallituksen jäsenten koulutus 2


Ismo Heinström (vas.) ja Markku Aalto kertoivat suomalaisesta eläkesäätiö- ja kassakentästä sekä hallituksen tärkeimmistä tehtävistä.

Työeläkemaksulla laaja turva

Kouluttaja Anna-Stina Toivonen Eläketurvakeskuksesta valotti suomalaisen työeläkejärjestelmän perusperiaatteita eläkkeiden karttumisesta ja erilaisista eläke-etuuksista. Toivosen esitys kuvasi hyvin sitä, että työeläkevakuutus tuo vanhuuseläkkeen lisäksi paljon muutakin turvaa, kuten työkyvyttömyys- ja perhe-eläke-etuudet.

Toivonen selvensi myös eläkeiän nousun ja siihen liittyvän elinaikakertoimen vaikutusta vanhuuseläkkeeseen. Osittainen varhennettu vanhuuseläke herätti myös kuulijoissa kiinnostusta. Jos varhentamisen sijasta lykkääkin eläkkeelle jäämistään, saa jokaiselta myöhennetyltä kuukaudelta 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen kuukausieläkkeeseensä.

3 Hallituksen jäsenten koulutus


Anna-Stina Toivonen kertoi, kuinka eläkkeelle jäämisen ajankohdalla voi vaikuttaa oman eläkkeensä suuruuteen.

Asiakasjohtaja Katriina Hyvönen Mandatum Life Palveluista kertoi vapaaehtoisen lisäeläketurvan etuuksista sekä lisäeläkkeen myöntämisen ja laskemisen yleisistä periaatteista. Lisäeläkkeillä voidaan parantaa työntekijöiden etuuksia vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden osalta. Lisäeläkelaitokset voivat maksaa myös hautausavustuksia.

Mandatum Life Palveluiden aktuaari Tuomas Marttila selvensi lakisääteisen työeläke- ja vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelmän rahoituksen periaatteita ja työeläkealan yhteisvastuullisuutta. Hän avasi myös vastuuvelan käsitettä, mikä on keskeinen suure eläkelaitosten toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Marttilan esityksestä kävi myös ilmi, miksi vakuutusmatemaatikko on niin tärkeä henkilö eläkesäätiöiden ja -kassojen hallinnossa. Matemaatikon eli aktuaarin laatimat laskelmat määrittävät reunaehtoja sijoitustoiminnalle ja vakuutusmaksujen suuruudelle.

4 Hallituksen jäsenten koulutus


Katriina Hyvönen ja Tuomas Marttila Mandatum Life Palveluista kertoivat lisäeläke-etuuksista sekä eläkkeiden rahoituksesta ja niiden laskemisesta.

Toisen koulutuspäivän aluksi Apteekkien Eläkekassan eläkepäällikkö Sirpa Moilanen ja Poraston asiantuntijalääkäri Mikko Nykänen kertoivat ammatillisesta kuntoutuksesta osana työeläkejärjestelmää. Nykänen valotti myös työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisperusteita. Tämä osuus ja etenkin ilmielävä vakuutuslääkäri herätti osallistujissa runsaasti kiinnostusta ja kysymyksiä. Kuntoutusosuudesta julkaistaan näillä sivuilla lähiaikoina oma kokonaisuutensa.

Porasto Oy:n aktuaarijohtaja Lauri Ojala esitteli yksityiskohtaisesti työeläkelain vakavaraisuussäännösten ja lisäeläkevastuiden kattamista eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa. Poraston eläkepalveluiden johtaja Marja Saloniemi avasi puolestaan eläkekassan ja eläkesäätiön tasetta ja tilinpäätöstä, joita hallitusten jäsentenkin pitää osata lukea.

5 Hallituksen jäsenten koulutus


Marja Saloniemi kertoi, kuinka eläkesäätiön ja eläkekassan tulosta voidaan suunnitella ennen vuoden loppua ja mitä hyötyä tuloksen suunnittelusta on.

Avointa keskustelua

Päivien päätteeksi Eläkekassa Verson toimitusjohtaja Pasi Strömberg kertoi käytännönläheisesti, kuinka Versossa tehdään ja toteutetaan sijoitussuunnitelmia ja mitä hän toimitusjohtajana toivoo eläkekassan hallitukselta.

”Asioiden priorisointi on hallitustyöskentelyssä ensiarvoisen tärkeää. Hallituksen tärkein tehtävä on sijoitustoiminnan kokonaisuuden valvonta. Päätehtävän hoitaminen saattaa jäädä vähemmälle huomiolle, jos hallitus keskittyy liiaksi yksittäisiin sijoituksiin. Hallituksen on myös varmistettava riittävät resurssit ja vahva osaaminen sijoitustoiminnan hoitamiseen”, Strömberg painottaa.

Luottamusta eläkelaitoksen hallinnossa rakennetaan avoimen keskustelun kautta.

”Avoin ja rakentava keskustelu ja palautteen antaminen on sekä hallituksen jäsenten että toimivan johdon kannalta tärkeää ja luottamusta rakentavaa. Arvovaltakysymyksiä pitäisi välttää. Kun päätökset on yhdessä tehty, toivon toimivalle johdolle luonnollisestikin hallituksen täyttä tukea.”

6 Hallituksen jäsenten koulutus


Pasi Strömberg korostaa, että eläkekassojen sijoitussuunnitelmaa pitää peilata aina työeläkeyhtiöiden keskimääräiseen sijoitusallokaatioon. ”Kun oma salkku vastaa työeläkeyhtiöiden sijoitusjakaumaa, säilyvät­ eläkekassan toimintaedellytykset kaikissa markkinatilanteissa eikä työnantajilla ole riskiä lisämaksuista, joita tarvittaisiin kattamaan sijoitustappioita.”

Vastuullinen tehtävä

Vaatevalmistaja Luhdan 600 työntekijän työeläkevakuutuksia hoitavan L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiön hallituksen tuore jäsen, Annukka Kennedy, oli ensimmäistä kertaa mukana Eläkesäätiöyhdistyksen koulutuksessa. Luhdan eläkesäätiö liittyi Eläkesäätiöyhdistyksen jäseneksi kuluvan vuoden alussa.

”Koulutus oli todella mielenkiintoinen ja tarpeellinen. On ollut paljon hyviä esityksiä ja tullut paljon uutta tietoa eläkejärjestelmästä. Tykkäsin kovasti matematiikkaosuudesta. Työkyvyttömyys- ja kuntoutusosuus oli myös mielenkiintoinen”, Kennedy kuvailee.

Hän suostui mielellään eläkesäätiön hallituksen jäseneksi, kun sitä häneltä kysyttiin.

”Koen tehtävän erittäin tärkeäksi koko henkilöstön kannalta. Hallituksessa käsiteltävät asiat ja rahasummat ovat suuria ja tällainen koulutus tuokin varmuutta asioiden käsittelyyn. Nyt uskallan ottaa paremmin kantaa hallituksen kokousasioihin.”

”Yrityksen oma eläkesäätiö on hirmuisen hieno juttu. Haluan kertoa muille työntekijöille, mitä oma eläkesäätiö tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on henkilöstölle. Aion osallistua Eläkesäätiöyhdistyksen koulutuksiin jatkossakin, ehdottomasti”, Kennedy sanoo.

”Yrityksen oma eläkesäätiö on hirmuisen hieno juttu.”

Juhani Laine on toiminut Sandvik Eläkesäätiön hallituksen varsinaisena jäsenenä kaksi vuotta.

”Kävin tämän koulutuksen kymmenisen vuotta sitten, kun minusta tuli eläkesäätiön hallituksen varajäsen. Perusasiat eläkejärjestelmästä olen tiennyt, mutta kaikkea ei voi mitenkään muistaa. Kiinnostavinta näillä päivillä olivat vakuutuslääkärin esitys ja kuntoutusetuuksien esittely”, Laine kertoo.

Yrityksen omaa eläkesäätiötä hän pitää ehdottomasti hyvänä juttuna.

”Työnantaja säästää eläkemaksuissa, mikä lisää yrityksen kilpailukykyä ja on siten myös työntekijöiden etu. Työntekijöiden hyötynä on myös se, että meillä on parempi näkyvyys eläkeasioiden päätöksentekoon.”

Laine aikoo osallistua koulutuksiin jatkossakin.

”Työeläkekenttä on sen verran mutkikas, että on hyvä palauttaa mieleen tärkeimpiä asioita. Eläkejärjestelmässäkin asiat tahtovat muuttua. On hyvä, että työnantajakin on järjestänyt henkilöstölle eläkeinfoja eri paikkakunnilla. Eläkesäätiön hallituksen jäsenyys on vastuullinen tehtävä ja siksi haluan hoitaa sen hyvin”, Lahden tehtaalla ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehenä toimiva Laine vakuuttaa.

7 Hallituksen jäsenten koulutus 2022


Lahtelaiset Annukka Kennedy ja Juhani Laine painottavat, että yrityksen oma eläkesäätiö tuo etuja sekä työnantajalle että työntekijöille. Työeläkeasiat ratkaistaan lähempänä työntekijöitä, jolloin heillä on parempi näkyvyys päätöksentekoon.

Koulutuspäivien kaikkiin esityksiin voi tutustu tilaamalla verkkokoulutuksen videotallenteet osoitteesta www.esy.fi > Jäsensivut. Samasta paikasta löytyvät myös kaikkien puhujien PowerPoint-esitykset seminaarikirjan muodossa.

Teksti ja kuvat Markku Pulkkinen

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari