”Avoin keskustelu tärkeää”

Yleisradion Eläkesäätiön toimitusjohtaja Topi Piela

”Osakkeet ovat eläkesäätiöiden ja eläkekassojen salkuissa aina suurin riskin lähde”, Topi Piela muistuttaa.

Yleisradion Eläkesäätiön toimitusjohtajan Topi Pielan mielestä johdon ja hallituksen hyvä yhteistyö edellyttää avointa keskustelua ja selkeää työnjakoa. Piela puhui hallitustyöskentelystä Hallitusten jäsenten sijoituspäivillä joulukuussa.

Yleisradion Eläkesäätiö hoitaa 2 800 työssä käyvän ja 3 700 eläkkeellä olevan yleläisen eläketurvaa ja 930 miljoonan euron eläkevarallisuutta. Vastuut ovat suuret ja niiden hoitamiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä eläkesäätiön toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten välillä.

”On tärkeää sopia toimivan johdon ja hallituksen vastuualueet. Meillä esimerkiksi yli kymmenen miljoonan sijoitukset ja kaikki kiinteistösijoitukset tehdään hallituksen päätöksellä. Alle kymmenen miljoonan sijoituksia toimiva johto voi tehdä itsenäisesti. Selkeän vastuunjaon etuna on se, ettei hallitustyöskentelyssä tarvitse takertua lillukanvarsiin, vaan sijoitustoimintaa voidaan katsoa kokonaisuutena”, Piela näkee.

Sijoitusasiat painottuvat hallituksen kokouksissa. Siksi jokaisella hallituksen jäsenellä on oltava perustiedot sijoitustoiminnasta.

”Hallitus saa jokaisessa kokouksessaan sijoitusten allokaatio-, tuotto- ja riskiraportit. Seuraamme myös poikkeamariskiä, mikä kertoo eläkesäätiön sijoitusten allokaation verrattuna työeläkealan keskimääräiseen allokaatioon.”

Piela kehottaa ja kannustaa hallituksen jäseniä kysymään aina, jos ei ymmärrä jonkin sijoituksen sisältöä.

”Niin hallituksen kuin toimihenkilöidenkin pitää tietää jokaisen sijoitusrahaston ja muunkin sijoitusinstrumentin sisältö. Sellaisia sijoituksia ei voi tehdä, joiden sisältöä ei ymmärrä.”

Sijoitussuunnitelma Raamattuna

Piela painotti esityksessään vahvan ja viranomaisten asettaman vakavaraisuusrajan reilusti ylittävän vakavaraisuuden tärkeyttä.

”Alhainen vakavaraisuus johtaa helposti siihen, että yllättävissä tilanteissa joudutaan tekemään nopeita muutoksia allokaatioon, mikä heikentää tulevia tuottomahdollisuuksia. Hyvä vakavaraisuus tuo useimmiten myös hyvän tuoton. Eläkesäätiöllä pitää olla malttia vaurastua, vastuut ja vakavaraisuus huomioiden. Näin turvataan eläke-etuuksien rahoitus”, Piela painottaa.

”Hyvä vakavaraisuus tuo useimmiten myös hyvän tuoton.”

Osakeriskejä pitää Pielan mukaan seurata aina tarkasti, sillä ne ovat eläkelaitosten salkuissa aina suurin riskin lähde.

Sijoitusriskejä hallitaan muun muassa Finanssivalvonnan vaatimalla riski- ja vakavaraisuusarviolla (ORSA). Tämä on tärkeä työkalu myös hallitukselle.

”Sijoitussuunnitelman näen kaikkein tärkeimpänä sijoitustoiminnan työkaluna. Hallituksen hyväksymä sijoitussuunnitelma luo raamit ja periaatteet sille, kuinka sijoituksia hoidetaan kokonaisuutena. Se on hyvä ohjeistus myös sijoitustoiminnan yhteistyökumppaneille. Sijoitussuunnitelman toteutumista luonnollisesti seurataan kaikissa hallituksen kokouksissa.”

Vastuullisuuden merkitys kasvaa

Sijoitusten vastuullisuus on noussut parin viime vuoden aikana vahvaksi globaaliksi trendiksi. Yleisradion Eläkesäätiössä raportoidaan sijoitusten vastuullisuus vuosittain. Raporteissa seurataan taloudellisten riskien lisäksi sijoitusten hiili-, ympäristö- ja sosiaalisia riskejä.

”Vastuulliset ja kestävät sijoitukset ovat myös tuotto-ominaisuuksiltaan hyviä”, Piela muistuttaa.

Piela painottaa myös selkeän vuosikellon tärkeyttä hallitustyössä. Silloin kaikki tietävät, mitä asioita milläkin vuosineljänneksellä käsitellään ja mitä raportteja viranomaisille pitää milloinkin toimittaa.

”Kun hallituksessa on sovittu eläkesäätiön johtamiselle selkeät pelisäännöt, on tarpeen vaatiessa myös helpompi puhua vaikeista asioista. Toimiva johto ottaa mielellään vastaan rakentavaa palautetta.”

Yleisradion Eläkesäätiön hallituksen jäsenenä toimiva Timo Säynätkari kiitteli vuosikellon mukanaan tuomaa selkeyttä ja varmuutta hallituksen päätöksentekoon.

”Toimitusjohtajan katsaus jokaisessa kokouksessa on oleellisen tärkeää. Se on samalla koulutusta hallituksen jäsenille talousasioissa. Hallituksen jäsenen näkökulmasta avoimuus kaikissa asioissa on tärkeää. Se rakentaa luottamusta hallituksen ja johdon välille”, Säynätkari sanoo.

Topi Pielan esitys on nähtävissä kokonaisuudessaan Eläkesäätiöyhdistyksen Hallitusten jäsenten sijoituspäivät -verkkotallenteen yhteydessä, jonka voi tilata yhdistyksen jäsensivuilta.       

Teksti ja kuva Markku Pulkkinen

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari