Magnus Backström, Elite Alfred Berg
Varainhoitajan blogi

22.11.2018 — Magnus Backström, Elite Alfred Berg

Vastuullisuuden ja taloudellisen tuloksen välillä on yhteys

Mediassa kirjoitetaan yhä enemmän vastuullisen sijoittamisen merkityksestä – useimmiten ympäristötekijöiden näkökulmasta. Tuoreimmat otsikot kertovat ilmaston lämpenemisen kriittisestä nousutrendistä. Kulutuksen kasvu on monen mielestä kestämätön.

Kokonaisvaltaisen kuvan muodostaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä käsitteet eivät ole yksiselitteisiä: ns. ESG-tekijöitä (Environmental, Social, Governance) ovat ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat. Tämän lisäksi keskusteluissa vilahtaa termit eettinen sijoittaminen, vaikuttavuussijoittaminen ja kestävä kehitys.

Määritelmien moninaisuus vaikeuttaa vastuullisuuden arviointia. Seuraavassa on muutamia vastuullisuuteen kuuluvia alakohtia:

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hallintotapa

Hiilipäästöt

Työskentelyolosuhteet

Hallintotapa

Energiatehokkuus

Työturvallisuus

Yrityksen etiikka

Raaka-aineiden käyttö

Tuoteturvallisuus

Kilpailua rajoittava toiminta

Jätteiden käsittely

Fair trade -tuotteet

Korruptio

Kierrätys

Mainonnan eettisyys

Antilahjontapolitiikka

Cleantech

Ihmisoikeudet

Antirahanpesupolitiikka

Vihreät rakennukset

Ammatillinen järjestäytyminen

Palkitsemisjärjestelmät

 

Vähemmistöjen oikeudet

Sukupuolten moninaisuus

Yhteys taloudelliseen tulokseen

Keskustelua on myös herättänyt onko vastuullinen sijoittaminen erityisen tuloksellista. Moni sijoittaja pelkää, että vastuullinen toiminta lisää kustannuksia. On selvää, että esimerkiksi jätteidenkäsittely on yritykselle kustannuserä. Toisaalta esimerkiksi panostus työturvallisuuteen on kannattava investointi, jos sillä vältetään onnettomuuksien aikaansaama toimintakatkos.

Löytyy suuri määrä tieteellisiä tutkimuksia, joissa on selvitetty ESG-kriteerien vaikutusta yritysten taloudelliseen kannattavuuteen. Ensimmäiset tutkimukset ovat jo 1970-luvun alusta. Hiljattain Hampurin yliopistossa julkaistiin yhteenveto noin 2 000 tutkimuksen tuloksista. Loppupäätelmän mukaan noin 90 prosenttia tutkimuksista joko löysi myönteisen yhteyden ESG-kriteerien ja taloudellisen kannattavuuden väliltä tai ei löytänyt mitään yhteyttä. Noin 10 prosenttia tutkimuksista löysi kielteisen yhteyden.

Aikaisemmin tänä vuonna kansainvälinen indeksituottaja MSCI julkaisi raportin, jonka mukaan ESG:n ja vahvemman talouskehityksen välillä on riippuvuus. Raportin johtopäätöksenä oli, että ESG korreloi yritysten arvostuksen ja kannattavuuden kanssa. Vaikuttavana tekijänä olivat sekä yritysten profiili (matalampi pääomakustannus ja korkeampi arvostustaso) että niiden erityspiirteet (korkeampi tuottavuus ja pienempi riskitaso).

Hieman eri näkökulman tarjosi Harvard Business Schoolin vuonna 2016 julkaisema tutkimus. Siinä löydettiin yhteys paremman ja avoimemman ESG-raportoinnin ja korkeamman osakekurssin välillä. Tämä oli erityisen mielenkiintoinen tulos, sillä sen voi tulkita merkitsevän sijoittajan kannalta sitä, että vastuullisuus tuo sekä hyvän olon tunteen että paremman tuoton sijoituksille.

Magnus Backström

Tutkimus- ja vastuullisuusjohtaja

Elite Alfred Berg

 

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari