STM: Sosiaalivakuutuksen etuuspäätökset perusteltava tarkemmin

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä julkisti esityksensä 21. tammikuuta. Työryhmän mukaan laissa tulisi säätää tarkemmin sosiaalivakuutuksen etuuspäätösten perustelemisesta. Vakuutuslaitoksessa asian käsittelyyn osallistuvan asiantuntijalääkärin tulisi laatia perusteltu kannanottonsa kirjallisena. Jos etuutta ei myönnetä, päätökseen olisi kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.    

Työryhmä esittää hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen välisen molemminpuolisen tiedonkulun parantamista. Myös lääkärinlausuntolomakkeita ja lausuntojen laatua olisi parannettava, jotta vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri saisi hoitavalta lääkäriltä enemmän tietoa hakijan terveydentilasta kannanottonsa perustaksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön saamien palautteiden perusteella erityisesti potilasta hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin erilaiset tehtävät hämmentävät potilaita. Hoitavan lääkärin tehtävä on hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri taas arvioi potilaan työkykyä suhteuttamalla potilaan terveysongelman esimerkiksi tämän ikään, koulutukseen, ammattiin ja vaihtoehtoisiin töihin.

Ministeriö on jo käynnistänyt etuuksien hakijoille tarkoitetun verkkosivuston valmistelun, jotta etuuksien hakijat löytäisivät tarpeellisen tiedon helposti ja ymmärrettävässä muodossa. 

Lue tarkemmin aiheesta: 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 21.1.2014: Etuuspäätökset perusteltava tarkemmin: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1872840#fi

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistio (Raportteja ja muistioita 2014:1): http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1872904

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä: http://www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/vakuutuslaakarit

 

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari