Fiva: Vakuutussektorin määräyksiin ja ohjeisiin muutoksia

Finanssivalvonta: Valvottavatiedote 1.12.2017 – 65/2017

Vakuutussektorin määräyksiin ja ohjeisiin muutoksia

Vakuutussektoria koskeviin Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä tiedonkeruulomakkeisiin ja niiden ohjeisiin on tehty muutoksia. Muutokset koskevat valvonta-asiakirjojen toimittamista, konekielisiä valvontatietoja, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Tilintarkastustilaisuuksista tullaan luopumaan vakuutusyhtiöiden ja työeläkevakuutusyhtiöiden osalta. Muutoksen taustalla on EIOPAn vuoropuheluohjeen noudattaminen yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin (PIE-yhteisöt). Ennakkomateriaalin toimittamisvelvollisuus säilyy edelleen, mutta sen toimittamisajankohta on sidottu tilintarkastuskertomuksen luovuttamisajankohtaan. Muiden valvottavien osalta tilintarkastustilaisuudet jatkuvat edelleen.

Määräyksistä ja ohjeista 8/2012 Tilintarkastus on siirretty määräyksiin ja ohjeisiin 4/2015 muutamia määräyksiä, jotka koskevat vakuutusyhtiölain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain mukaista tilintarkastajan antamaa tarkastuskertomusta. Vakuutussektorin valvottavien osalta määräykset ja ohjeet 8/2012 Tilintarkastus kumoutuvat määräysten ja ohjeiden 4/2015 voimaan tullessa.

Määräyksiin ja ohjeisiin on myös lisätty suositus asiakirjojen toimittamisesta sähköpostitse.

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Myös konekielisten valvontatietojen toimittamista koskevaa määräystä muutetaan siten, että tilintarkastustilaisuuden asemasta toimitusajassa viitataan tilintarkastuskertomuksen luovuttamiseen. Tästä johtuvat muutokset on huomioitu VA-, VB-, VE-, VJ-, VK-, VM- ja VN-tiedonkeruulomakkeiden ”palautusviive”-kohdassa ja tiedonkeruulomakkeiden ohjeissa.

Konekielisten tietojen toimittamista koskevaan määräys- ja ohjekokoelmaan (1/2011) lisätään kaksi uutta tiedonantajatasoa:

  • ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike (465) ja
  • ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön palvelujen vapaa tarjonta (466)

ETA-vakuutusyhtiön sivuliikkeille annetaan määräys ja ETA-vakuutusyhtiön vapaan tarjonnan toimijoille ohje työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (VJ-lomakkeet) ja liikennevakuutuksen (VN-lomakkeet) tietojen toimittamisesta. Uusien tiedonantajatasojen lisääminen aiheuttaa joitain muutoksia myös itse tiedonkeruulomakkeisiin.

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 234 §:n mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain selvitys, josta ilmenee kunkin vakuutusyhtiön kyseisen lain mukaisen vakuutuksen toteutunut tulos vähintään viiden edeltävän kalenterivuoden jaksolta. Vastaavasti liikennevakuutuslain (460/2016) 89 §:n mukaan tällainen selvitys tulee tehdä liikennevakuutuksesta. Konekielisen raportoinnin avulla pyritään varmistamaan, että tutkimusta varten tarvittavat tiedot saadaan kaikilta asianosaisilta oikea-aikaisesti.

Näiden muutosten lisäksi tiedonkeruulomakkeeseen VN01 lisätään uusi sarake moottoripyöriä koskevien tietojen keräämistä varten. Lisäys perustuu sosiaali- ja terveysministeriön esittämään pyyntöön.

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

Seuraaviin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty vähäisiä teknisluontoisia muutoksia

  • 14/2012 Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • 15/2012 Eläkekassat ja -säätiöt
  • 16/2012 Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

Määräykset ja ohjeet 19/2013, VO-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet, VO-tiedonkeruun ohje, VS-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet ja VS-tiedonkeruun ohje

Määräysten ja ohjeiden 19/2013 ja VO-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeiden ja VO-tiedonkeruun ohjeen muutosten perustana ovat lakimuutokset. Eläkesäätiölain (1774/1995) 47 e § ja 47 g § kumottiin eläkesäätiölain muuttamisesta annetulla lailla (167/2017). Vakuutuskassalain (1164/1992) 83 k § ja 83 m § kumottiin vakuutuskassalain muuttamisesta annetulla lailla (168/2017). Lakimuutokset tulivat voimaan 1.4.2017.

VS-tiedonkeruu on täysin uusi tiedonkeruu, joka perustuu 1.1.2017 voimaan tulleisiin eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annettuun lakiin (315/2015) ja Finanssivalvonnan lain nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin (9/2016). Työeläkelaitokset-toimisto on vuoden 2017 aikana käynyt eläkelaitosten kanssa keskustelua VS-tiedonkeruun tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta valvonnan välineenä. Keskusteluissa on tullut esille tarkentaa erityisesti VS-tiedonkeruun ohjetta ja vähäisessä määrin myös tiedonkeruulomakkeita VS02, VS03 ja VS08. Tiedonkeruulomakkeen VS09 muutos perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:n 2 momenttiin.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruulomakkeet ja niiden ohjeet tulevat voimaan 31.12.2017.

Saadut lausunnot

Määräyksiin ja ohjeisiin sekä tiedonkeruulomakkeisiin ja niiden ohjeisiin annetuista lausunnoista on laadittu lausuntopalauteet. Lausuntopalauteet ja saadut lausunnot ovat nähtävissä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • Määräykset ja ohjeet 4/2015, 14/2012, 15/2012 ja 16/2012: Marketta Lindén, tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5350 tai marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset ja ohjeet 1/2011, VJ-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VJ011, VJ012, VJ013, VJ031, VJ034, VJ041, VJ051, VJ-tiedonkeruun ohje, -tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VN01, VN02, VN03, VN05, VN-tiedonkeruun ohje: Pirkko Welin-Siikaluoma, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5533 tai pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset ja ohjeet 19/2013, VO-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VO01e, VO01f, VO02e, VO02f, VO-tiedonkeruun ohje, VS-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VS02, VS03, VS08, VS09 ja VS-tiedonkeruun ohje: Johanna Korhonen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5541 tai johanna.korhonen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari