Pienillä lakimuutoksilla uuteen vuoteen

Kirjanpitopäivä syksy 2022

Kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä kokosi joulukuun ensimmäisenä päivänä 40 osanottajaa Ravintola Sipuliin.

Vuodenvaihde tuo tällä kertaa melko vähän eläkesäätiöiden ja -kassojen toimintaan vaikuttavia lakimuutoksia. Finanssivalvonta ottaa käyttöön sähköisen asiointiportaalin.

Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies Ismo Heinström kertoi koulutuspäivän aluksi odotettavissa olevista lakimuutoksista.

”Konkreettisin vuodenvaihteen muutos on vakavaraisuuslaskentaan liittyvän täydennyskertoimen laskentakaavan muutos lakisääteisiä työeläkkeitä hoitavissa eläkelaitoksissa. Täydennyskerroin määrätään jatkossa kuukausittain, kun se on tähän saakka määrätty kolmen kuukauden välein.”

”Muutokseen liittyen Eläketurvakeskus alkaa kerätä tietoja eläkelaitosten sijoitusvaroista kunkin kuukauden 20. päivään mennessä. Kerättävät tiedot ovat nykyisin Finanssivalvonnalle toimitettavia tietoja yksinkertaisemmat”, Heinström kertoo.

Toinen ensi vuonna kuntoon hoidettava asia on ilmoittajansuojeludirektiivin vaatimukset täyttävän palautekanavan toteuttaminen.

”Toistaiseksi direktiivin vaatimukset koskevat vain yli 50 työntekijän yhteisöjä, mutta sosiaali- ja terveysministeriön antaman lausunnon perusteella on oletettavaa, että palautekanava tulee pakolliseksi kaikille lisäeläkkeitä hoitavilla eläkesäätiöille ja -kassoille, vaikkei niillä olisi 50 työntekijää”, Heinström arvioi.

”Määräys vaatii minimissään sisäisen ilmoituskanavan perustamisen hallintoelinten jäseniltä ja työntekijöiltä tulevien ilmoitusten tekemistä varten. Kanavan kautta eläkelaitoksen johdolle voi jättää nimettömänä ilmoituksen havaitsemistaan epäkohdista, lakirikkomuksista tai muuten epäasiallisesta toiminnasta. Yksinkertaisimmillaan ilmoituskanava voi olla lukittu palautelaatikko tai turvattu sähköposti.”

Euroopan unionissa on valmisteilla asetus finanssialan digitaalisen häiriönsietokyvyn parantamisesta (DORA).

”Finanssialan toimijoilla on jatkossa oltava kattava ja hyvin dokumentoitu digitaalisen tieto- ja viestintätekniikan riskienhallintajärjestelmä. Riskienhallintajärjestelmän on sisällettävä häiriönsietokyvyn strategia. Asetus tullee koskemaan niitä lisäeläkkeitä hoitavia eläkesäätiöitä ja -kassoja, joilla on yli 15 vakuutettua. Alle sadan vakuutetun lisäeläkelaitoksille tulee kevennetyt vaatimukset. Asetus astunee voimaan ensi vuoden alussa ja toimijoille annetaan kaksi vuotta aikaa saattaa järjestelmänsä asetuksen edellyttämälle tasolle.”
 

Kirjanpitopäivä syksy 2022


Ismo Heinström kertoi, että konkreettisin vuodenvaihteen muutos on vakavaraisuuslaskentaan liittyvän täydennyskertoimen laskentakaavan muutos lakisääteisiä työeläkkeitä hoitavissa eläkelaitoksissa.

Sääntömuutokset ajoissa Fivaan

Finanssivalvonnan edustajat, Marketta Lindén ja Hanna Tossavainen, kertoivat eläkesäätiöitä ja -kassoja koskevista ajankohtaisista valvonta-asioista. Näistä tärkein muistettava asia on eläkelaitosten sääntömuutosten toimittaminen Finanssivalvontaan hyvissä ajoin ennen vuoden 2023 loppua.

”Sääntömuutosten käsittely on lisäselvitysten pyytämisen vuoksi kestänyt keskimäärin yli kolme kuukautta, joten hakemusten on oltava meillä hyvissä ajoin. Takautuvasti emme voi vahvistaa sääntöjen voimaantuloa”, Tossavainen muistuttaa.

”On myös hyvä muistaa, että kaikkien eläkelaitosten on ilmoitettava hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan muutoksista Finanssivalvontaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tehtävässä aloittamista. Ilmoitukseen on liitettävä vakuutus ja perustelut kelpoisuuden täyttymisestä. Pienillä lisäeläkelaitoksilla riittää pääsääntöisesti tieto siitä, milloin henkilö aloittaa tehtävässään. Kelpoisuutta koskevien vaatimusten tulee jatkossakin täyttyä koko toimikauden ajan.”

”Eläkelaitosten on ilmoitettava hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan muutoksista Finanssivalvontaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tehtävässä aloittamista.”

Tossavainen ja Lindén kertasivat määräyksiin ja ohjeisiin jo vuonna 2019 tulleita muutoksia. Muutokset koskevat sääntöjen ja kelpoisuuden lisäksi muun muassa toimintojen ulkoistamista, sisäistä valvontaa, riskienhallinnan järjestämistä, sijoitussuunnitelmaa ja ylikatteen palautusta sekä sisäistä siirtoa.

Finanssivalvonta järjestää ajankohtaisista asioista eläkesäätiöille ja -kassoille aamupäiväwebinaarin 28.2.2023. Lindén kannustaa osallistumaan webinaariin ja lähettämään mieltä askarruttavia kysymyksiä erityisesti määräyksiin ja ohjeisiin liittyen etukäteen.

Ensi vuodelle ei ole suunniteltu eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevia tarkastuksia tai teema-arvioita. Lisäeläkkeitä hoitaville A-laitoksille Finanssivalvonta lähettää alkuvuodesta kyselyn vuodenvaihteen valuuttajakaumasta.

Finanssivalvonnan raportointijärjestelmä uudistuu ensi vuoden aikana. Uudistuvaa järjestelmää käsitellään helmikuun lopun webinaarissa.

”Uudessa järjestelmässä raportoijien käyttöön tulee raportoijan portaali. Viestintä Finanssivalvonnan ja raportoijan välillä tapahtuu jatkossa kyseisen portaalin kautta. Sähköpostiviestinnästä luovutaan kokonaan”, Lindén sanoo.

”Raportoija näkee portaalista jatkossa omat raportointivelvollisuutensa. Portaalissa raportoija voi joko ladata itse tuottamansa raportit tai täyttää tiedonkeruukohtaiset web-lomakkeet. Kansallinen raportointi jatkuu csv-muotoisena.”
 

Kirjanpitopäivä syksy 2022


Marketta Lindén (vas.) ja Hanna Tossavainen kertoivat ensi vuoden raportointiaikatauluista. Isompien laitosten kvartaaliraportointi tehdään 18.2.2023 ja isompien ja pienempien laitosten vuosiraportointi 8.4.2023 mennessä. Finanssivalvonta järjestää seuraavan koulutuksen raportoinneista joulu- tai tammikuussa.

Seminaarin iltapäivässä käytiin läpi yksityiskohtaisemmin tulevan tilinpäätöksen asioita. Aktuaarijohtaja Lauri Ojala ja johtaja Merja Juuti Porastosta kertoivat tärkeimmät asiat tilinpäätöksen laatimisesta eläkesäätiön ja -kassan näkökulmasta. Senior Manager Saija Lähdekorpi KPMG:stä puhui tilinpäätöksessä huomioitavista asioita tilintarkastusyhteisön näkökulmasta.

Kaikki esitysmateriaalit ja päivän esitysten videotallenteet voi tilata ESYn nettisivujen Jäsensivut-osiosta.

Teksti ja kuvat Markku Pulkkinen

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari