Niina Bergring: Hyvä hallinto varmistaa menestymisen sijoitustoiminnassa

Niina Bergring

Niina Bergringin mielestä eläkejärjestelmän osuva sääntely ja valvonta auttavat eläkelaitoksen hallintoa toimimaan vastuullisesti. Bergring puhui sijoituspäivässä marraskuun puolivälissä.
 

Eläkevarat ovat osa suomalaisten sosiaaliturvaa ja yhteiskunnan pitkän aikavälin varallisuutta. Vastuu on niin iso, että se on kannettava luotettavasti ja kestävästi. Osuva sääntely antaa raamit hyvän hallinnon toteuttamiselle eläkelaitoksissa, pienissä ja suurissa.

Eläkevarojen sijoittamisesta tiedetään julkisuudessa hyvin vähän. Mediassa kirjoitetaan aiheesta ja faktat on tarkistettu, mutta suurelle yleisölle jää usein epäselväksi, millä vakavuudella eläkeasioita Suomessa hoidetaan.

Näin huomauttaa Aktia Pankin varainhoidon johtaja Niina Bergring, jonka työhistoria ja laaja kiinnostus eläkejärjestelmään antavat hyvän pohjan arvioida asiaa.

“Olisi tärkeää viestiä ihmisille enemmän siitä, kuinka vastuullisesti eläkevaroja hoidetaan. Pelkästään se, että työeläketoimijat ovat osa eläkejärjestelmää ja toteuttavat eläketurvaa, tekee niistä vastuullisen työn tekijöitä Suomen yhteiskunnan kannalta.”

“Kun työ vielä tehdään hyvästä hallinnosta huolehtien – johon jo sääntelykin pakottaa – työeläketoimijat ovat lähtökohtaisesti äärimmäisen vastuullisia toimijoita.”

“Työeläketoimijat ovat lähtökohtaisesti äärimmäisen vastuullisia toimijoita.”

Yhdysvaltalainen liikkeenjohdon konsultti, kouluttaja ja kirjailija Peter Drucker visioi jo 1970-luvulla, että eläkevarojen hallinnointiin ja sijoittamiseen luoduilla uusilla instituutioilla on oltava asianmukainen hallinto, niiden on oltava vastuussa edunsaajilleen ja vapaita eturistiriitojen epäilyistä.

“Drucker oli aikaansa edellä. Niin oli myös Suomi, jossa eläkejärjestelmä perustettiin kaukaa viisaasti jo 1960-luvulla – ensimmäisten joukossa maailmassa. Samalla täällä kehitettiin muutakin sosiaaliturvajärjestelmää. Mikään ei ole täydellistä, mutta koko maailmaan verrattuna meillä on asiat aika hyvin”, Niina Bergring muistuttaa.

Työskennellessään aiemmin Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana Bergringillä oli mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tapaamisiin, joissa jaettiin ajatuksia hyvän eläketoimijan ominaisuuksista ja siitä, millä tavoin vastuunkannon onnistuminen voidaan varmistaa.

“Näissäkin keskusteluissa on noussut esiin, että nimenomaan hyvä hallinto varmistaa menestymisen sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä. Meillä Suomessa sääntely antaa raamit hyvän hallinnon toteuttamiselle eläkelaitoksessa.”

“Tarkka ohjeistus on suuri apu pienille toimijoille.”

Eläkejärjestelmän valvonnalla varmistetaan itsenäisyys päätöksenteossa, otetaan kaikessa tekemisessä huomioon edunsaajien edut ja vältetään mahdolliset intressikonfliktit.

“Tarkka ohjeistus on suuri apu varsinkin pienille toimijoille, joilla ei ole niin paljon omia resursseja. Toimijan koko pitää ja voidaan ottaa huomioon, ja tämä on äärimmäisen tärkeää”, Bergring sanoo.

Vaatimukset koskien vaikkapa sijoitussuunnitelman tarkkuutta tai riskienhallintasuunnitelmaa riippuvat siitä, kuinka kompleksia toimintaa harjoitetaan.

“Kun kaikki tekeminen, organisoituminen, päätökset ja valinnat on skaalattu käytettävissä olevien resurssien mukaisesti, myös pienemmät toimijat pärjäävät ja pystyvät toteuttamaan eläketurvaa ja sijoitustoimintaa onnistuneesti.”

“Sijoitustoiminnassa voi menestyä useilla erilaisilla sijoitususkomuksilla.”

Tärkeää on myös sijoitususkomusten määrittäminen.

“Pienen toimijan on mietittävä millä kilpailla. Mitkä ovat ne uskomukset, joilla uskomme voittavamme meitä isommat. Kun on pienempi, voi esimerkiksi harjoittaa aktiivista varainhoitoa eli pystyy sijoittamaan pienempiin niche-rahastoihin. Tämä kasvattaa vaatimuksia osaamiselle ja varainhoitajan valinnalle.”

Niina Bergring painottaa, että uskomusten määrittämisessä ei ole oikeaa eikä väärää tapaa.

“Jokainen rakentaa uskomuksensa oman missionsa ja kontekstinsa pohjalta. Pääasia on, että ne ovat yhteensopivat organisoinnin ja resurssoinnin kanssa. Sijoitustoiminnassa voi menestyä useilla erilaisilla sijoitususkomuksilla.”

teksti: Miia Lahti
kuva: Markku Pulkkinen

 

Fakta
Eläkevarojen sijoittamisen kriittiset organisatoriset menestystekijät
(Ambachtsheer, 2016)
  • mission selkeys ja intressiristiriidattomuus
  • hyvä hallinto
  • järkevät ja selkeät sijoitususkomukset
  • oikea koko
  • oikeat ihmiset

Lue lisää työeläkealan sijoitustoiminnasta: https://www.julkari.fi/handle/10024/140130

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari