Kohti kestävää rahoitusta

Sanna Pietiläinen

Sanna Pietiläinen pitää maaliskuussa 2021 voimaan tulevaa, EU:n kestävään rahoitukseen liittyvää tiedonantoasetusta hyvänä sijoittajan suojan kannalta. Sijoitustuotteita ei voi enää viherpestä.
 

Euroopan unionin kestävää rahoitusta koskevaa sääntelyä viedään käytäntöön vuoden 2021 aikana. Sääntely koskee useimpia finanssimarkkinatoimijoita, myös vähintään sadan vakuutetun lisäeläkelaitoksia.

Kestävän rahoituksen lainsäädäntöä on valmisteltu Euroopan unionissa useiden vuosien ajan. Ensimmäiset, lisäeläkesäätiöitä ja -kassojakin koskevat velvoitteet tulevat sovellettaviksi 10.3.2021.

”Lainsäädännön perimmäisenä tarkoituksena on edistää pääomien ohjautumista entistä kestävämpiin sijoituskohteisiin. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä sijoitustuotteiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmasta. Tämä ehkäisee myös sijoitustuotteiden viherpesua”, eQ Varainhoidon Sanna Pietiläinen kertoi Eläkesäätiöyhdistyksen sijoituspäivässä marraskuussa.

”Finanssimarkkinatoimijoiden on jatkossa kerrottava toimintaansa ja sijoituskohteisiinsa liittyvistä kestävyysriskeistä ja mahdollisista negatiivisista kestävyysvaikutuksista. Maaliskuussa voimaan tulevan tiedonantoasetuksen (SFDR) tarkoitus on hyvä ja sijoittajan suojaa parantava, vaikka se tuo uusia raportointivelvollisuuksia finanssialan toimijoille.”

Pietiläisen mukaan kaikki yritykset eivät vielä raportoi ESG-tekijöitään tarkasti. Kun yritysten raportointi tarkentuu, tarkentuu myös sijoitusrahastoja koskeva kestävyysraportointi.

Ideaalitilanteessa yritykset julkaisevat ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa kuvaavaa ESG-dataansa kattavasti. Finanssimarkkinatoimijat analysoivat ja raportoivat yritysten ESG-datan huolellisesti. Sijoittajat voivat tämän jälkeen tehdä sijoituspäätöksiä luotettavan ja kattavan ESG-datan perusteella.

Kerrottava vakuutetuille

Maaliskuussa voimaan tuleva tiedonantoasetus velvoittaa suurempia lisäeläkesäätiöitä ja -kassoja kertomaan vakuutetuilleen ja edunsaajilleen toimintaperiaatteet sijoitustensa kestävyysriskien huomioimisessa. Tämän kuvauksen voi esittää verkkosivuilla tai paperilla.

Suuremmiksi lisäeläkelaitoksiksi luetaan IORP-direktiivin piirissä olevat eläkelaitokset, joilla on vähintään sata vakuutettua tai vapaakirjan piirissä olevaa. Lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavia eläkelaitoksia tiedonantoasetus ei toistaiseksi koske.

Kestävyysriskiksi tiedonantoasetuksessa katsotaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai tilanne, joka voi toteutuessaan aiheuttaa olennaisen, negatiivisen vaikutuksen sijoituksen arvoon.

Lisäeläkelaitoksen sijoituspolitiikkaan kuuluvassa kuvauksessa pitää kertoa, kuinka kestävyysriskit huomioidaan päätöksenteossa. Palkitsemispolitiikkaankin on sisällytettävä tieto siitä, että palkitseminen on johdonmukaista kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa.

Tiedonantoasetuksessa säädetään kestävyyttä edistävistä tuotteista. Näitä sijoituksia koskevat tiukemmat tiedonantovelvoitteet ja sääntelyn tavoitteena onkin tuottaa vertailukelpoista tietoa tämäntyyppisistä tuotteista. Lisäksi taksonomia-asetuksessa annetaan kyseisiä tuotteita koskevia lisävaatimuksia.

Jos sijoitustuote ei täytä tiedonanto- ja taksonomia-asetusten vaatimuksia kestävyyden osalta, on tuotteeseen liitettävä lausuma, että kyseiseen rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

”Lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen toimintakertomuksissa edellä kerrotut asiat on raportoitava 1.1.2022 alkaen. Rahoitustuotteittain samat asiat on raportoitava 30.12.2022 alkaen. On siis kerrottava sijoituskohteisiin liittyvistä kestävyysriskeistä ja niiden negatiivisista kestävyysvaikutuksista”, Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies Ismo Heinström neuvoi kirjanpito- ja tilinpäätöspäivässä marraskuun lopulla.

Rahoitustuotteella asetuksessa tarkoitetaan esimerkiksi salkunhoitoa, vaihtoehtorahastoa tai eläkejärjestelmää. Rahoitustuote on eri asia kuin rahoitusväline.

Taksonomia-asetus valmisteilla

Euroopan unionin kestävien investointien luokitusjärjestelmään liittyvää EU-taksonomia-asetusta valmistellaan parhaillaan. Asetus luo yhtenäisen ja kattavan luokitusjärjestelmän ympäristön kannalta kestäville taloudellisille toimille. Taksonomia-asetus helpottaa sijoitustuotteiden kestävyyden vertailua.

Taksonomia-asetus tuli osittain voimaan jo heinäkuussa 2020. Ympäristötavoitteiden osalta se otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2022 ja 2023.

Sanna Pietiläinen kertoo, että myös MiFID-säännöksiin on tulossa muutoksia, joiden nojalla asiakkailta on kysyttävä heidän kestävyyspreferensseistään. Sijoitustuotteita tarjotaan sen jälkeen asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti.

Edellä kerrottujen, lakisääteisten toimien lisäksi vapaaehtoisina toimina kestävän rahoituksen sääntelyyn tulevat muun muassa EU:n ympäristömerkki (Ecolabel) ja EU Green Bond -standardi (EU GBS).

Kuluttaja-asiakkaille suunnattu rahoitustuote voi saada EU-ympäristömerkin sääntelyssä määrätyin
perustein samaan tapaan kuin kulutustuotteiden ympäristömerkit. EU Green Bond -standardin on tarkoitus lisätä green bondien läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Rahoitettavien vihreiden projektien tulee olla linjassa EU-taksonomian kanssa.

Teksti ja kuva: Markku Pulkkinen

Fakta

Taksonomia-asetuksessa kestäviksi katsotaan toimet, jotka

  • tukevat merkittävällä tavalla asetettuja ympäristötavoitteita,
  • eivät merkittävällä tavalla aiheuta haittaa ympäristötavoitteille,
  • täyttävät sosiaalisten kohtien osalta asetetut minimivaateet (OECD:n ja YK:n toimintaohjeet, ml. ILO:n periaatejulistus) ja
  • täyttävät teknisen kriteeristön velvoitteet.

Taksonomia-asetuksen ympäristötavoitteet:

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • Kiertotalouteen siirtyminen
  • Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
  • Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari