Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019

Tulorekisterin tavoitteena on ollut yritysten hallinnollisen taakan keventäminen, mutta järjestelmä luo pohjaa myös erilaisten sosiaalietuuksien yhteensovittamiselle ja reaaliaikaiselle verotukselle. Alkuvaiheessa tulorekisteriin lisätään ajantasaiset palkkatuloja koskevat tiedot, mutta vuodesta 2020-2021 alkaen rekisteriin ilmoitetaan laajasti myös eläke- ja muita etuustuloja: lakisääteiset eläkkeet, lisäeläkkeet, työttömyyskorvaukset ja toimeentulo- ja asumistuet. 

Verohallinnosta suunnitellaan rekisterin ylläpitäjää. Rekisteri saa tulotiedot sähköisesti suoraan erilaisten palkkahallinnon järjestelmien kautta, joten työnantajan nykyisistä vuosi-ilmoituksista luovutaan. Etuuksia hakeva palkansaajakaan ei enää tarvitse toimittaa paperimuotoisten kuitteja ja selvityksiä hakiessaan asumislisää, vanhempainpäivärahoja ja työttömyyskorvausta.  Kansallisesta tulorekisteristä löytyvät ajantasaiset (5 päivän kuluessa ilmoitettavat) suoritukset erilaisista palkka- ja etuustuloista, joita koskeviin tietoihin on pääsy vain erikseen mainituilla tahoilla: Verohallinto, Kela, TyEL-eläketurvaa hoitavat eläkelaitokset, työttömyysvakuutusrahasto ja tapaturma- ja ryhmähenkivakuuttajat. Lisäksi kansalaisella itsellään on oikeus tarkistaa omia rekisteriin merkityt tiedot.

Tietoa tulotietojärjestelmästä verottajan sivuilta

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/tulorekis…

Hallituksen esitys eduskunnalle 134/2017

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/…

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari