Eläkesäätiö- ja eläkekassalakien kokonaisuudistus eteni loppusuoralle

Hanke eläkesäätiö- ja eläkekassalakien uudistamiseksi eteni loppusuoralle, kun sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä antoi 8.2.2016 ehdotuksensa uudeksi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaiksi. 

Lakihankeen tarkoituksena on ollut koota yhteen eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskeva työeläkelainsäädäntö, yhtenäistää käytetyt termit ja uudistaa lakien sisältöä yleisen yhtiölainsäädännön kehityksen mukaisesti.

Tärkein tavoite kuitenkin liittyy eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintaedellytysten vahvistamiseen. Toimintaedellytykset eivät ole pelkästään kauniita sanoja, vaan ne näkyvät numeroina oman eläkesäätiön tai eläkekassan perustamista pohtivalla työnantajalla.

Suomalaisia institutionaalisia sijoittajia on monien mielestä liian vähän. Lukumäärän lisääntyminen vahvistaisi pääomamarkkinoita ja kasvattaisi yritysten mahdollisuuksia investointeihin ja sen kautta tapahtuvaan työllistämiseen. Lakisääteistä eläketurvaa hoitavat eläkesäätiöt ja eläkekassat ovat myös historiallisesti saaneet parempia sijoitustuottoja, josta syystä eläkkeiden maksamista varten on rahastoitunut enemmän varoja.

Rajoitteet lakisääteistä eläketurvaa hoitavan eläkesäätiön ja eläkekassan perustamiseksi olisi tuotava nykypäivään. Tämä tarkoittaa työntekijöiden lukumäärärajan laskemista nykyisestä 300 työntekijästä, mahdollisuutta kerätä vakuutuskantoja useasta työeläkeyhtiöstä, siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrittämistä uudelleen ja kriittistä tarkastelua ns. päättyneiden vakuutusten suhteen.

Lisäeläketurvaa hoitaville eläkesäätiöille ja eläkekassoille on erityisen tärkeää saada sijoitustoiminnan ja vastuuvelan kattamista koskevat säännökset vastaamaan nykytilaa. Voimassa oleviin lakeihin sisältyy monia epäkohtia, joita ei ole tähän saakka uudelleenarvioitu vaikka perusrakenne vastaa vuoden 1993 tilannetta. Lainsäädäntö on siis tältä osin auttamattoman vanhentunut ja haittaa järkiperäisen sijoitustoiminnan harjoittamista. Laki on ollut myös osittain ristiriidassa pakottavan direktiivisääntelyn kanssa.

Lisäksi toiveena on, että tämän lainuudistuksen yhteydessä toteutettaisiin myös ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa pohtineen työryhmän suositukset.

Eläkesäätiöyhdistys toivoo lakien mahdollisimman pikaista voimaantuloa. Voimaantuloaikaan voi tulla pidentymisiä ainoastaan, jos EU:n ammatillisia lisäeläkkeitä koskeva direktiivi valmistuu samaan aikaan lainuudistuksen kanssa. 

Työryhmän loppuraportti on lausuntokierroksella huhtikuun 2016 alkuun asti, jonka jälkeen päätetään jatkovalmistelun sisällöstä ja aikataulusta. Raporttiin liittyy eriäviä ja täydentäviä mielipiteitä.

 Lisätietoja:

 * Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti

 Eläkesäätiöyhdistys:

toimitusjohtaja Timo Toropainen, p. 09 6877 4410, etunimi.sukunimi[ät]elakesaatioyhdistys.fi

lakimies Ismo Heinström, p. 09 6877 4411, etunimi.sukunimi[ät]elakesaatioyhdistys.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö: 

johtaja Hannu Ijäs, p. 02951 63248, etunimi.sukunimi[ät]stm.fi

neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala, p. 0295 163345, etunimi.sukunimi[ät]stm.fi

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari