Eläkesäätiö- ja eläkekassalakia koskevat vaikutusarviot lisättävä hallituksen esitykseen ennen eduskunnan käsittelyä

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.3.2017 | UUTINEN 16/2017  

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevan luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle. Hallituksen esitysluonnoksen tavoitteena on edistää eläkesäätiöiden ja eläkekassojen perustamista ja toimintaedellytyksiä osana työeläkejärjestelmän hajautettua toimeenpanoa. Ehdotuksen toisena keskeisenä tavoitteena on voimassa olevaa eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia rakenteellisesti selkeämpi sääntely.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksessa on selvitetty yksityiskohtaisesti lain nykytilaa, muutospaineita ja tavoitteita. Keskeisessä tavoitteessa lainsäädännön selkeyttämiseksi on edetty. Esitysluonnoksen toinen merkittävä tavoite on säilyttää työeläkejärjestelmän hajautettu malli. Esitysluonnoksessa on puutteellisesti perusteltu, onko eläkesäätiöiden ja –kassojen toimintaedellytysten helpottaminen oikea tapa edistää työeläkejärjestelmän hajautusta. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen vaikutusarvio on ylimalkainen ja hyvin puutteellinen. Esitysluonnoksen keskeisiä vaikutuksia ei ole tunnistettu. Vakuutettujen asemaa on käsitelty hyvin ohuesti, vaikka esityksellä voi olla epäsuoria vaikutuksia kaikille vakuutetuille. Vaikutuksia työeläkeyhtiöiden, eläkekassojen ja -säätiöiden sekä työnantajien asemaan on myös käsitelty puutteellisesti.

Arviointineuvoston näkemyksen mukaan sisäistä ja ulkoista valvontaa ei ole käsitelty riittävästi esitysluonnoksessa. Valvonta keskittyy liiaksi selvitystilavaiheeseen, vaikka pääpaino tulisi olla varsinaisessa toiminnassa ja siinä, ettei selvitystilaan päädytä. Laki todennäköisesti lisää viranomaisten työtä, koska valvonta myöhäisessä vaiheessa on työläämpää kuin varsinaisen toiminnan valvonta.

Arviointineuvosto katsoo, että asianmukaiset vaikutusarviot on lisättävä esitysluonnokseen, ennen kuin se annetaan eduskunnan käsiteltäväksi.

Arviointineuvoston lausunto 8.3.2017 (pdf)

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari